Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Boekhoudkundig medewerker

Functiecontext

De afdeling boekhouding of administratie ressorteert rechtstreeks onder de directie, de directeur of de ondernemer. De boekhoudkundig medewerker voert de werkzaamheden in opdracht uit o.b.v. voorschriften en wordt achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd.

Organisatie

 • Rapporteert aan: hoofd administratie of groepsleider boekhouding of boekhouder
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Verwerken van boekhoudkundige gegevens, zodanig dat tijdig de juiste informatie beschikbaar is.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Gereed­staande boekingen
 • boekingsgereed maken van financiële bescheiden en verzorgen van de invoer van boekhoudkundige data, conform vastgestelde procedures
 • controleren of te boeken bescheiden de juiste (autorisatie) procedure hebben doorlopen en controleren van facturen op juistheid en volledigheid
 • aanbrengen van boekingscoderingen v.w.b. kostenplaats en kostensoort en navraag doen bij diverse bedrijfsfunctionarissen in geval van onduidelijkheden
 • inbrengen van boekingsgegevens in het geautomatiseerde boekhoudsysteem
 • controleren van de output (foutmeldingen) en aanbrengen van correcties evt. na ruggespraak met de boekhouder
 • tijdige boekingsgereedheid van financiële bescheiden en ingevoerde gegevens
 • juistheid van controle
 • juistheid van boekingscoderingen
 • actualiteit en juistheid van boekingsgegevens
 • juistheid aangebrachte correcties
Opgestelde overzichten
 • genereren, bewerken en rangschikken van gegevens uit bestanden en archieven
 • opstellen van diverse informatieve overzichten (periodiek en op verzoek)
 • compleetheid van overzichten
 • tijdigheid beschikbaarheid van overzichten
 • mate waarin de opgestelde overzichten afgestemd zijn op de vraagstelling

Werkgerelateerde bezwaren

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij het werken met beeldscherm (ca. 3-4 uur p.d.).

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

het hogere niveau veronderstelt de beheersing en/of uitvoering van alle taken/verantwoordelijkheden/bekwaamheden van het lagere niveau.

Boekhoudkundig medewerker Boekhouder
Functiedoel
 • Verwerken van boekhoudkundige gegevens, zodat tijdig de juiste informatie beschikbaar is.
 • Verzorgen van financiële administraties, zodat deze bijgewerkt zijn, de juiste gegevens bevatten en met de gegevens de juiste informatie gegenereerd kan worden
Typering van het werk
 • Gestandaardiseerd
 • Beheersmatig
 • Controlerend
 • Samengesteld (administraties)
 • Vakinhoudelijke expertise rapporterend
Karakter van het werk
 • Controleren en invoeren van boekhoudkundige bescheiden
 • Aanbrengen van boekingscoderingen v.w.b. kostenplaats en kostensoort
 • Controleren van outputmeldingen, aanbrengen van correcties (binnen grenzen)
 • Genereren, bewerken en rangschikken van informatie uit diverse bestanden en archieven
 • Opstellen diverse (ad hoc) overzichten
 • Voeren van de boekhouding
  • bijhouden dagboek -rekeningen, sub grootboeken en grootboekrekeningen,
  • verzorgen van periodeafsluitingen,
  • opstellen van (minder complexe) winst en verliesrekening, balans
 • Bijdragen aan opstellen jaarstukken
 • Assisteren bij overige (deel) administraties (o.a. personeels-, salaris- en productieadministratie)
Zelfstandigheid / kaders
 • Werkt volgens boekhoudkundige normen/kaders en voorschriften m.b.t. autorisaties
 • Voert zelfstandig de boekhouding, werkt volgens boekhoudkundige normen/kaders, wettelijke voorschriften
 • Analyseren / verklaren verschillen
Communicatie / informatie-uitwisseling
 • Navraag doen bij diverse bedrijfsfunctionarissen bij onduidelijkheden over kostenplaats en –soort
 • Bespreken van toelichtingen en concepten
 • Verklaren van afwijkingen/verschillen