Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Onderhoudsmonteur

Functiecontext

De functie komt voor in een technische dienst van een groter bloembollen bedrijf. Voert werkzaamheden zelfstandig uit, maar wordt aangestuurd door een specialist uit hetzelfde vakgebied. Beslissingen zijn van vaktechnische aard en richten zich op de methoden en technieken. De werkzaamheden richten zich op alle in het bedrijf voorkomende technische apparatuur en installaties. Het betreft m.n. werktuigbouwkundige werkzaamheden aan bedrijfsmiddelen als transport- en hefmiddelen, klimaatregelingapparatuur en -installaties en apparatuur/installaties t.b.v. water en voeding.
Grotere groothandelsbedrijven hebben veelal een eigen technische deskundigheid t.b.v. het preventief planmatig onderhoud en het diagnosticeren en verhelpen van storingen. Complexere constructiewerkzaamheden en vernieuwing/vervanging wordt veelal uitgevoerd door externe bedrijven/contractors.
Bij uitvoering van de werkzaamheden zijn vaardigheden vereist als elektrisch en autogeen lassen, bank- en plaatwerk en verspanende bewerkingen als boren en eenvoudig draaiwerk.

Organisatie

 • Rapporteert aan: ondernemer of bedrijfsleider of productieleider of hoofd onderhoud
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Verrichten van algemeen werktuigbouwkundige werkzaamheden aan technische bedrijfsmiddelen zodanig dat deze zo ongestoord mogelijk functioneren.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Geïnspec­teerde installaties
 • beoordelen van de technische staat a.d.h.v. eigen waarnemingen en/of metingen in vergelijking met technische specificaties
 • uitvoeren van correctief onderhoud voortvloeiend uit inspecties
 • rapporteren/registreren van bevindingen en verrichte werkzaamheden
 • juistheid beoordeling van situatie
 • bruikbaarheid van aanvullende schetsen
 • juistheid aangegeven benodigdheden en getroffen maatregelen
 • volledigheid van registratie
Uitgevoer­de reparaties / mecha­nisch werkende installaties
 • vaststellen van storingsoorzaken, beoordelen van aard en omvang van de te verrichten reparaties, overleggen met direct leidinggevende
 • uitvoeren van (nood)reparaties i.o.m. direct leidinggevende en productieleiding
 • correctheid van diagnose van storingen en storingsoorzaken
 • tijdigheid en helderheid van overleg met leidinggevende
Gemodifi­ceerde en gerevi­seerde installaties
 • uitvoeren van modificatie en revisiewerkzaamheden o.b.v. werkopdrachten en instructies of assisteren bij werkzaamheden door contractors
 • bewerken van materialen gebruikmakend van handgereedschappen, machines en lasapparatuur
 • uitvoeren van bewerkingen en toepassen van technieken zoals elektrisch en autogeen lassen, bank- en plaatwerk en verspanende bewerkingen als boren en eenvoudig draaiwerk
 • doen van voorstellen voor aanpassingen/verbeteringen aan apparatuur, installaties of productiesituaties
 • juistheid uitgevoerde opdrachten
 • mate waarin wijzigingen en instructies zijn opgevolgd
 • doeltreffendheid van verbeteringsvoorstellen van bepaalde situaties
Verleende assistentie bij in bedrijf stellen en uittesten van nieuwe apparatuur
 • assisteren bij uit te voeren nieuwbouwwerkzaamheden in bedrijf stellen/uittesten van installaties en apparatuur
 • mate waarin de gevraagde assistentie is geleverd
 • mate waarin inzicht is verkregen in de (onderhoud)technische aspecten van de apparatuur/ installaties
Vastgeleg­de gegevens / informatie
 • rapporteren/registreren van bevindingen en verrichte werkzaamheden
 • volledigheid en actualiteit van registratie
Verant­woord functio­neren
 • schoonhouden van werkplaats en onderhouden van gebruikte gereedschappen en machines
 • naleven van bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.
 • orde en netheid van eigen werkruimte
 • juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het verplaatsen van materialen en bij demontagewerkzaamheden (5-15 kg, max. 2 uur p.d.).
 • Inspannende houding bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen (max. 2 uur p.d.).
 • Hinder van hitte, lawaai, vocht en temperatuurwisselingen i.v.m. binnen- en buitenwerk.
 • Kans op letsel door vallen, bekneld raken, uitschietend gereedschap en/of door contact met gezondheidschadende stoffen.