Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Schuurmedewerker

Functiecontext

De functie maakt deel uit van de functiereeks basis schuurmedewerker, schuurmedewerker, logistiek schuurmedewerker en allround schuurmedewerker. De schuurmedewerker is de op een na lichtste functie in deze reeks. Het betreft de medewerker die enkelvoudige uitvoerende werkzaamheden verricht, met name tijdens piekperiodes, op meerdere van de genoemde deelprocessen in de schuur (verwerkings-/opslagloodsen) binnen de bloembollen(groot)handel. Het betreft enkelvoudige ondersteunende werkzaamheden, afwisselend bij meerdere van de genoemde processen m.b.t. de verwerking van geoogste partijen bloembollen: aan- en afvoeren van goederen, ondersteuning bij spoelen van bolgewassen, bij sorteren van bloembollen, bij verpakken (handmatig). De uitvoering van de werkzaamheden wordt volgens instructies en werkopdrachten verricht en tijdens de uitvoering gecontroleerd.

Organisatie

 • Rapporteert aan: bedrijfsleider of ondernemer
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Afwisselend – al dan niet op roulatiebasis – verrichten van de verschillende enkelvoudige ondersteunende uitvoerende werkzaamheden bij de diverse verwerkings- en behandelingsprocessen in de schuur binnen de bloembollen(groot)handel.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Uitgevoer­de enkel­voudige (aan / afvoer) werkzaam­heden verwerking geoogste bloem­bollen)
 • Volgens instructie en richtlijnen en in overleg met leidinggevende en/of collega schuurmedewerkers afwisselend uitvoeren van de diverse voorkomende enkelvoudige werkzaamheden in de schuur, w.o.
  • aan- en afvoerwerkzaamheden m.b.v. handpallettrucks
  • starten/stoppen van lopende banden/machines
  • uitvoeren van eenvoudige omstelwerkzaamheden
  • tellen en verpakken (handmatig) van partijen bloembollen
  • aanvoeren partijen bloembollen en vullen van spoelmachine, afvoeren van fusten met gespoelde partijen bloembollen na het spoelen van bolgewassen
  • vullen van sorteermachine met ongesorteerde partijen, afvoeren van fusten met gesorteerde bloembollen en plaatsen van lege fusten
  • invullen van lijsten met vermelding van verwerkte aantallen e.d.
  • signaleren van technische mankementen, omstelproblemen e.d. en melden aan monteur of leidinggevende
 • snelheid en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden
 • juiste opvolging van instructies
Hand- en span­diensten
 • uitvoeren van hand- en spandiensten van eenvoudige aard binnen de schuur, w.o. stapelen van partijen bloembollen, assisteren bij handmatig laden en lossen van vrachtwagens en containers
 • tijdigheid en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden
 • juiste opvolging van aanwijzingen
Verant­woord functio­neren
 • naleven van de voorschriften en instructies in het kader van ARBO, milieu en veiligheid
 • schoonhouden van werkomgeving, de schuur en opruimen van afvallen
 • juiste naleving van voorschriften en instructies
 • ordelijkheid en netheid van werkomgeving

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtuitoefening vereist tijdens de diverse werkzaamheden. Tillen van kratten, gaasbakken van uiteenlopend gewicht.
 • Eenzijdige spierbelasting en houdingen tijdens diverse werkzaamheden. Gebukt en gebogen werken tijdens de diverse werkzaamheden.
 • Hinder van enig lawaai, tocht en temperatuurverschillen tijdens de werkzaamheden in de schuur. Hinder van het werken met bepaalde bolgewassen.
 • Kans op letsel tijdens de werkuitvoering in de schuur o.a. tijdens verplaatsen van fusten e.d.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Het hogere niveau veronderstelt de beheersing en/of uitvoering van alle taken/verantwoordelijkheden/bekwaamheden van het lagere niveau.

Basis schuurmedewerker Schuurmedewerker
Functiedoel
 • Verrichten van enkelvoudige, uitvoerende werkzaamheden gericht op assistentie bij de diverse onderdelen van de behandelingsprocessen in de schuur, t.w. spoelen van bolgewassen, sorteren van bloembollen, (handmatig) verpakken
 • Afwisselend – al dan niet op roulatiebasis – verrichten van de verschillende enkelvoudige uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden binnen de schuur.
Inzetbaarheid
 • Het betreft werkzaamheden in één van de genoemde deelprocessen in de schuur, o.a.
  • aan- en afvoeren van goederen m.b.v. handpallettruck
  • (handmatig) vullen machines
  • plaatsen van lege fusten, verwijderen van fusten
  • tellen en handmatig verpakken
 • Het betreft werkzaamheden in meerdere van de genoemde deelprocessen in de schuur, o.a.
  • starten en stoppen van lopende banden/machines
  • eenvoudige omstelwerkzaamheden
  • aan- en afvoerwerkzaamheden m.b.v. handpallettruck
  • tellen en verpakken
Aard / Karakter van het werk
 • Enkelvoudig
 • Handmatig
 • Routinematig
 • Routinematig
 • Enkelvoudig
 • Elementaire machinebediening
Zelfstandigheid/kaders
 • Uitvoering volgens gedetailleerde mondelinge instructies
 • Controle van het werk tijdens de uitvoering (direct toezicht)
 • Uitvoering volgens instructies en werkopdrachten
 • Controle van het werk tijdens en na de uitvoering
Communicatie / informatie-uitwisseling
 • Uitwisselen van informatie met collega’s
 • Signaleren van technische mankementen e.d.
 • Invullen van lijsten
Contacten
 • Collega’s
 • Idem 01.01
Aansturing/begeleiding
 • n.v.t.
 • n.v.t.
(Machine)bediening
 • Hanteren van/manoeuvreren met handpallettruck
 • Starten en stoppen van lopende banden en machines, eenvoudige omstelwerkzaamheden