Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Assistent schuurbaas

Functiecontext

Het betreft de assistent schuurbaas, die naast het regelen en coördineren van werkzaamheden binnen het hem toegewezen werkgebied als breed inzetbare medewerker alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden in de schuur (verwerkings-/opslagloodsen, bestaande uit ontvangsthal of verpakkingsafdeling of verzendhal) zelfstandig kan verrichten. Het accent ligt veelal op het verwerken van partijen bloembollen tot kant en klare handelsproducten en klein technisch onderhoud. De functie houdt daarnaast tijdens het seizoen toezicht op de werkzaamheden van een aantal vaste en seizoenwerkers en instrueert hen bij het verwerken van bloembollen in het schuurcomplex ten behoeve van aflevering.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden zelf prioriteiten gesteld en de werkvolgorde bepaald en vindt overleg plaats over de werkverdeling. Controle van de werkzaamheden vindt achteraf plaats via toetsing van de gerealiseerde prestaties.

Organisatie

 • Rapporteert aan: Bedrijfsleider of ondernemer of schuurbaas
 • Geeft leiding aan: vaste medewerkers en toegevoegde seizoenwerkers (vaktechnisch/functioneel)

Functiedoel

Toezicht houden op het hem toegewezen werkgebied (ontvangst of verpakkingsafdeling of verzendhal) binnen het de schuur en meewerken bij de uitvoering van alle operationele werkzaamheden in de schuur gericht op het verwerken van bloembollen tot kant en klare handelsproducten.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Vaktech­nisch aange­stuurde en gecoördi­neerde werk­uitvoering (binnen toegewe­zen werk­gebied)
 • regelen, organiseren en coördineren van de werkzaamheden in het hem toegewezen werkgebied (ontvangsthal of verpakkingsafdeling of verzendhal)
 • afstemmen van werkzaamheden met schuurbaas en collega assistenten op andere werkgebieden
 • instrueren over methoden en werkwijzen en begeleiden van vaste en toegevoegde seizoenwerkers bij de uitvoering van werkzaamheden in de schuur
 • controleren van de werkuitvoering en ingrijpen bij het constateren van afwijkingen
 • ongestoord verloop van werkzaamheden
 • efficiënte en effectieve werkuitvoering
 • vaktechnisch juiste uitvoering door medewerkers
 • juistheid van prioriteitstelling
 • tijdige afstemming met collega’s van andere werkgebieden
 • snelheid en juistheid van probleemoplossing
Verwerkte inkomende en uitgaande partijen bloem­bollen en andere goederen
 • lossen van binnenkomende partijen (incl. externe partijen) bloembollen en verpakkingsmaterialen
 • gescheiden opslaan van ingekomen goederen i.v.m. kwaliteitscontrole door keurmeesters en signaleren van zelf geconstateerde afwijkingen aan binnengekomen partijen aan keurmeesters
 • verzend gereedmaken van partijen bloembollen waaronder tellen, verpakken conform voorschriften en klantwensen.
 • bedienen van diverse verpakkingsmachines ten behoeve van het verpakken van bloembollen in zgn. blisters en andere verpakkingsvormen
 • gereedmaken van orders voor verzending door het verzamelen van de juiste soorten en hoeveelheden, controleren hiervan en gereedzetten voor verlading
 • laden van vrachtauto’s en containers en overhandigen van de vereiste documenten aan chauffeurs
 • besturen van en manoeuvreren met heftrucks en overige transportmiddelen, incl. bestelwagen en overige machines waaronder telmachines en verpakkingsmachines
 • snelheid en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden volgens geldende normen (tempo, voorschriften) en kwaliteitseisen
 • compleetheid van te verzenden en/of te verpakken orders
Werkende apparatuur / machines
 • controleren van de goede werking van machines/apparatuur en hulpmiddelen (incl. bestelwagen, tel- en verpakkingsmachines), signaleren van defecten en overige afwijkingen aan bedrijfsleiding
 • uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden en verhelpen van kleine storingen, hanteren van handgereedschappen
 • tijdige signalering van afwijkingen/defecten
 • kwaliteit van onderhoudswerk
Verstrekte informatie / registraties
 • melden van bijzonderheden en afwijkingen aan leidinggevende en keurmeesters
 • rapporteren en bespreken van de werkzaamheden met bedrijfsleiding of schuurbaas
 • registreren van diverse gegevens m.b.t. te verwerken partijen en verwerkte orders
 • juistheid en volledigheid van informatie en registraties
Gehand­haafde voor­schriften
 • toezien op en naleven van de voorschriften en instructies in het kader van ARBO, milieu en veiligheid
 • schoonhouden van werkomgeving, de schuur en opruimen van afval
 • juiste naleving van voorschriften en instructies
 • ordelijkheid en netheid van werkomgeving

Werkgerelateerde bezwaren

 • Eenzijdige spierbelasting en houdingen tijdens diverse werkzaamheden in de schuur.
 • Hinder van temperatuurverschillen tijdens werkzaamheden afwisselend in cellen en de schuur. Hinder van het werken met bepaalde bolgewassen.
 • Kans op letsel tijdens de werkuitvoering in de schuur o.a. door bekneld raken, door in aanraking komen met bewegende en hete machinedelen (dieptrek) en door aanrijding met transportmiddelen