Referentiefuncties Groothandel in Bloembollen

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Allround schuurmedewerker

Functiecontext

De functie allround schuurmedewerker is de zwaarste (uitvoerende) functie in de reeks van schuurmedewerkers. Het betreft de breed inzetbare medewerker die alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden in de schuur (verwerkings-/opslagloodsen) zelfstandig kan verrichten. Het accent ligt veelal op het verwerken van partijen bloembollen tot kant en klare handelsproducten en klein technisch onderhoud. Houdt daarnaast tijdens het seizoen toezicht op de werkzaamheden van een aantal seizoenwerkers en instrueert hen bij het verwerken van bloembollen in de schuur ten behoeve van aflevering.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden zelf prioriteiten gesteld en de werkvolgorde bepaald en vindt overleg plaats over de werkverdeling. Controle van de werkzaamheden vindt achteraf plaats via toetsing van de gerealiseerde prestaties.

Organisatie

 • Rapporteert aan: bedrijfsleider of ondernemer of schuurbaas
 • Geeft leiding aan: toegevoegde seizoenwerkers (vaktechnisch/functioneel)

Functiedoel

Uitvoeren van alle operationele werkzaamheden binnen de schuur gericht op het verwerken van bloembollen tot kant en klare handelsproducten.

Resultaat­gebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Verwerkte inkomende goederen
 • lossen van binnenkomende partijen (incl. externe partijen) bloembollen en verpakkingsmaterialen
 • gescheiden opslaan van ingekomen goederen i.v.m. kwaliteitscontrole door keurmeesters
 • signaleren van zelf geconstateerde afwijkingen aan binnengekomen partijen aan keurmeesters
 • besturen van en manoeuvreren met heftrucks en overige transportmiddelen
 • snelheid en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden volgens geldende normen (tempo, voorschriften)
Verwerkte uitgaande orders
 • verzend gereedmaken van partijen bloembollen w.o. tellen, verpakken (bulk) conform voorschriften en klantwensen
 • gereedmaken van orders voor verzending door het verzamelen van de juiste soorten en hoeveelheden, controleren hiervan en gereedzetten voor verlading en/of verpakking
 • laden van vrachtauto’s en containers
 • snelheid en juistheid van verwerking
 • compleetheid van te verzenden en/of te verpakken orders
Werkende appa­ratuur / machines
 • controleren van de werking van technische hulpmiddelen, signaleren van defecten en overige afwijkingen aan bedrijfsleiding
 • uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden en verhelpen van kleine storingen aan machines, apparatuur en overige hulpmiddelen, hanteren van handgereedschappen
 • tijdige signalering van afwijkingen/defecten
 • kwaliteit van onderhoudswerk
Verstrekte informatie / registraties
 • melden van bijzonderheden en afwijkingen, te woord staan van chauffeurs
 • rapporteren en bespreken van de werkzaamheden met bedrijfsleiding
 • registreren van diverse gegevens m.b.t. te verwerken en verwerkte orders
 • juistheid en volledigheid van informatie en registraties
Vaktech­nische aansturing
 • bespreken van de werkverdeling met leidinggevende en collega’s, toewijzen van taken aan toegevoegde seizoenwerkers, stellen van prioriteiten in werkvolgorde m.b.t. inkomende en uitgaande orders/transporten
 • instrueren over methoden en werkwijzen en begeleiden van toegevoegde seizoenwerkers bij de uitvoering van werkzaamheden in de schuur
 • doelmatigheid van werkuitvoering
 • vaktechnisch juiste uitvoering
Verant­woord functio­neren
 • naleven van de voorschriften en instructies in het kader van ARBO, milieu en veiligheid
 • schoonhouden van werkomgeving en de schuur en opruimen van afvallen
 • juiste naleving van voorschriften en instructies
 • ordelijkheid en netheid van werkomgeving

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtuitoefening vereist tijdens de diverse werkzaamheden. Tillen van kratten en verpakkingsmaterialen e.d. van uiteenlopend gewicht.
 • Eenzijdige spierbelasting en houdingen tijdens diverse werkzaamheden in de schuur (w.o. lossen en in/uit stellingen halen/rijden van goederen/producten).
 • Hinder van temperatuurverschillen tijdens werkzaamheden afwisselend in cellen en de schuur. Hinder van het werken met bepaalde bolgewassen. Werkzaamheden zijn onderhevig aan tempodruk.
 • Kans op letsel tijdens de werkuitvoering in de schuur o.a. door bekneld raken en door aanrijding met transportmiddelen.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

*) Het hogere niveau veronderstelt de beheersing en/of uitvoering van alle taken/verantwoordelijkheden/bekwaamheden van het lagere niveau.

Logistiek schuurmedewerker Allround schuurmedewerker
Functiedoel
 • Uitvoeren van alle operationele logistieke werkzaamheden binnen de schuur: ontvangst, controle, opslag, transport/aanvoer/afvoer van goederen en voorraadbeheer.
 • Uitvoeren van alle operationele werkzaamheden binnen de schuur gericht op het verwerken van bloembollen tot kant en klare handelsproducten.
Inzetbaarheid
 • Het betreft de medewerker die alle logistieke uitvoerende werkzaamheden in de schuur zelfstandig kan verrichten
 • Het betreft de breed inzetbare medewerker die alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden in de schuur zelfstandig kan verrichten: Verwerken van partijen bloembollen tot kant en klare handelsproducten
Aard / Karakter van het werk
 • Het accent ligt veelal op het ontvangen, transporteren en verladen van partijen verpakte kant en klare bloembollen en klein technisch onderhoud.
 • Het accent ligt veelal op het verwerken van partijen bloembollen tot kant en klare handelsproducten en klein technisch onderhoud.
Zelfstandigheid/kaders
 • Stelt zelf prioriteiten en bepaalt zelf de werkvolgorde; er vindt overleg plaats over de werkverdeling
 • Controle van de werkzaamheden vindt achteraf plaats via toetsing van de gerealiseerde prestaties
 • Idem
Communicatie / informatie-uitwisseling
 • Bespreken, uitleggen, toelichten en bespreken van werkzaamheden
 • Rapporteren, melden van afwijkingen
 • Idem
Contacten
 • Toegevoegde seizoenwerkers, chauffeurs
 • Keurmeesters, chauffeurs
 • Toegevoegde seizoenwerkers
Aansturing/begeleiding
 • Instrueert en begeleidt seizoenwerkers (operationeel)
 • Idem
(Machine)bediening
 • Bedienen en manoeuvreren met heftruck en andere transportmiddelen
 • Idem